+66-83-539-2491
ceotech4060@gmail.com
IMG-LOGO

Mobile forensics

Analytics Enterprise

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทาง วิธีคิดสาหรับ การสืบสวนและการพิสูจน์ข้อมูลหลักฐานทางดิจิตอล

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแผนผังความสัมพันธ์
UFED ANALYTICS ENTERPRISE : UAE
เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วของข้อมูลและไขคดีให้เร็วขึ้น หน่วยงานจึงจาเป็นต้องมีแนวคิดใหม่และเครื่องมือสาหรับการพิสูจน์หลักฐาน เวลานั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นที่สุดสาหรับการสืบสวน การเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่แตกต่างกันและกระบวนการวิเคราะห์ด้วยตนเองไปพร้อมๆกัน เป็นพื้นฐานสาหรับรูปแบบการสืบสวนแบบครบวงจร ด้วยรูปแบบการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลหลักฐานที่ใช้งานได้โดยง่ายพร้อมช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบคดีสามารถทางานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว
ระบบออกแบบให้ทางานแบบครบวงจรสาหรับกระบวนการขั้นตอนสาหรับการพิสูจน์หลักฐานข้อมูลทางดิจิตอล ขั้นตอนในการวิเคราะห์และการสืบสวนสูญเสียไปในช่วงเวลาเดินทาง ด้วยการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือในการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพที่อยู่ในเซิฟเวอร์ของข้อมูลหลักฐานภายในส่วนกลางโดยจะแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล, ถอดรหัสข้อมูล, และแสดงดัชนีของข้อมูลหลักฐานที่จะเปิดเผยข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นได้ช่วยให้ผู้ใช้หลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช, นักสืบ, ผู้สืบสวน, นักวิเคราะห์, ผู้ดูแลด้านการบริหารและจัดการหน่วยงาน, ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญภายนอกสาหรับการร่วมกันทางานในการวิเคราะห์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีต่างๆ ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะทาการพิสูจน์ข้อมูลหลักฐานในหน่วยงาน, กลุ่มงาน หรือหลายๆ หน่วยงาน
ระบบจะช่วยลดความยุ่งยากและขั้นตอนในการทางาน ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลหลักฐานผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดย ผู้ใช้งาน สามารถทาการค้นหา, กรองข้อมูล, ทารายงาน และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

การใช้งาน
ความสามารถ

Related Products