+66-83-539-2491
ceotech4060@gmail.com
IMG-LOGO

Mobile forensics

Analytics Desktop

โปรแกรมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลโทรศัพท์มือถือ

ทำให้ข้อมูลดำเนินการได้ เปิดเผยหลักฐานเร็วขึ้น
ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่มีบทบาทสาคัญในการสืบสวนมาก ปัจจุบัน อาชญากรรมเชื่อมโยงต่อกันเป็นอย่างดีและในบางกรณีมีการเชื่อมโยงกับเหยื่อด้วย ซึ่งช่วยให้พนักงานสืบสวนได้รับข้อมูลสาคัญจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา
การมีข้อมูลจานวนมากในอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้น ทาให้พนักงานสืบสวนต้องมีเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาร่องรอยที่สาคัญในระยะเริ่มแรกของการสืบสวน ไม่ว่าจะเป็นในห้องปฏิบัติการหรือภาคสนาม
UFED Analytic Desktop เปิดเผยการเชื่อมต่อที่สาคัญระหว่างผู้ต้องสงสัยและเหยื่อได้อย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มเดี่ยว โดยการไฮไลท์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดี
ปลดล็อคข่าวกรองของข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยการกรอง การค้นหา และการดูช่วงเวลา ข้อมูลตาแหน่งภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงจากบุคคลถึงบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเปิดเผยร่องรอยที่สาคัญอย่างรวดเร็ว และลดเวลาวงจรการสืบสวน
โซลูชั่นที่ล้าสมัยนี้ช่วยลดการตรวจดูแหล่งข้อมูลที่กระจัดกระจายทีละอันและทาให้ง่ายขึ้นเป็นการตรวจดูแบบรวมกัน ซึ่งเป็นวิธีรวดเร็วในการวางชิ้นปริศนาต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งโปรแกรมจะระบุข้อเท็จจริงหลักโดยการไฮไลท์การเชื่อมต่อ, การสื่อสาร, ตาแหน่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดี ระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ และทาให้เห็นการเชื่อมต่อที่อาจตกหล่นขณะวิเคราะห์โดยไม่ใช้เครื่องมือ

การใช้งาน
ความสามารถ

Related Products